POLITYKA PRYWATNOŚCI 

wersja obowiązująca od dnia 26.06.2020

Czym jest Polityka prywatności?

Chcielibyśmy zapoznać Cię ze szczegółami przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych, aby dać Ci pełną wiedzę i komfort w korzystaniu z naszej strony internetowej.

Ponieważ sami działamy w branży internetowej, wiemy jak ważna jest ochrona Twoich danych osobowych. Dlatego dokładamy szczególnych starań, aby chronić Twoją prywatność i informacje, które nam przekazujesz.

Starannie dobieramy i stosujemy odpowiednie środki techniczne, w szczególności te o charakterze programistycznym i organizacyjnym, zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych.

W naszej Polityce prywatności znajdziesz wszystkie najważniejsze informacje odnośnie przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych.  

Prosimy Cię o jej przeczytanie i obiecujemy, że nie zajmie Ci to więcej niż kilka minut.

Kto jest administratorem strony internetowej www.qiosk.pl?

Administratorem strony internetowej www.qiosk.pl jest "BPV POLSKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą we Wrocławiu, ul. Przedświt 11 / 1, 54- 618 Wrocław, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia - Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, nr KRS: 0000194448, NIP: 8951806735, REGON: 932972836, o kapitale zakładowym w wysokości: 450 000,00 zł (czyli: my).

Dane osobowe

Jaki akt prawny reguluje przetwarzanie Twoich danych osobowych?

Twoje dane osobowe są przez nas zbierane i przetwarzane zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu  takich  danych  oraz  uchylenia  dyrektywy  95/46/WE  (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1), zwanego powszechnie: RODO. W zakresie nieuregulowanym przez RODO przetwarzanie danych osobowych jest regulowane przez Ustawę o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r.

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem Twoich danych osobowych jest:

"BPV POLSKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ul. Przedświt 11 / 1

54– 618 Wrocław

telefon: +48 71 335 63 24

e-mail:  bok@qiosk.pl

W sprawie swoich danych osobowych może się Pan/Pani skontaktować się z Administratorem za pomocą:

poczty tradycyjnej: ul. Przedświt 11 / 1, 54– 618 Wrocław

poczty elektronicznej: bok@qiosk.pl

telefonu: +48 71 335 63 24

Współadministratorem 1 Twoich danych osobowych jest Facebook Ireland Ltd. z siedzibą w Irlandii, (Polityka ochrony prywatności Facebook jest dostępna pod następującym linkiem: https://pl-pl.facebook.com/privacy/explanation/).

Współadministratorem 2 Twoich danych osobowych jest Instagram.com, którego administratorem jest Instagram LLC. z siedzibą w USA, (Polityka ochrony prywatności Instagram.com jest dostępna pod następującym linkiem: https://pl-pl.facebook.com/help/instagram/155833707900388.

Współadministratorem 3 Twoich danych osobowych jest Pinterest.com, którego administratorem jest Pinterest Inc. z siedzibą w USA (Polityka ochrony prywatności Pinterest.com dostępna jest pod następującym linkiem: https://about.pinterest.com/pl/privacy-policy).

Współadministratorem 4 Twoich danych osobowych jest Google Ireland Ltd. z siedzibą w Irlandii, (Polityka ochrony prywatności Google jest dostępna pod następującym linkiem: https://policies.google.com/privacy?gl=PL&hl=pl.

Inspektor ochrony danych (IOD)

Administrator danych osobowych powołał Inspektora Ochrony Danych (IOD), z którym możesz się skontaktować w sprawie ochrony swoich danych osobowych za pomocą:

  • poczty elektronicznej: iod@wop.pl
  • poczty tradycyjnej: ul. Przedświt 11 / 1, 54-618 Wrocław.

Jakie dane osobowe przetwarzamy i w jakich celach je przetwarzamy?

Na naszej stronie internetowej oferujemy Ci wiele różnych usług, dla których celów przetwarzamy różne dane osobowe, w oparciu o różne podstawy prawne.

Cel

Dane osobowe

Podstawa prawna przetwarzania

Czas przechowywania danych

 

zawarcie i wykonanie umowy sprzedaży Towarów

imię, nazwisko, adres korespondencyjny, nr NIP, adres e-mail, nr telefonu, nr rachunku bankowego, nr karty płatniczej

art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, tj. przetwarzanie w celu podjęcia działań na Twoje żądanie, przed zawarciem umowy oraz przetwarzanie niezbędne w celu wykonania umowy, której jesteś stroną

do upływu okresu przedawnienia roszczeń dotyczących wykonania umowy

 

konto

imię, adres e-mail

art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, tj. przetwarzanie w celu podjęcia działań na Twoje żądanie, przed zawarciem umowy oraz przetwarzanie niezbędne w celu wykonania umowy, której jesteś stroną

do momentu usunięcia konta

 

newsletter

imię , adres e-mail

 

art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, tj. przetwarzanie na podstawie wyrażonej przez Pana/Panią zgody na przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych

do dnia wycofania przez Pana/Panią zgody na przetwarzanie danych

 

formularz kontaktowy

odpowiedź na Twoją wiadomość wysłaną za pomocą

formularza kontaktowego.

art. 6 ust. 1 lit. f) RODO tj. przetwarzanie w celu realizacji naszego prawnie uzasadnionego interesu, polegającego na odpowiedzi na Twoją wiadomość

trzy lata od dnia ostatniego kontaktu

 

ustalenie, dochodzenie i egzekucja roszczeń i obrona przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami i innymi organami państwowymi

 

imię, nazwisko, adres korespondencyjny, nr PESEL, NIP, REGON, adres e-mail, nr telefonu, nr IP, nr rachunku bankowego, nr karty płatniczej

art. 6 ust. 1 lit. f) RODO tj. przetwarzanie w celu realizacji naszego prawnie uzasadnionego interesu, polegającego na ustaleniu, dochodzeniu i egzekucji roszczeń oraz na obronie przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami i innymi organami państwowymi

do upływu okresu przedawnienia roszczeń dotyczących wykonania umowy

 

wypełnienie obowiązków prawnych wynikających z przepisów prawnych, w szczególności przepisów podatkowych i rachunkowych

imię, nazwisko, firma, nr PESEL, NIP lub REGON, adres e-mail, nr telefonu, adres korespondencyjny, nr rachunku bankowego, nr karty płatniczej

 

Art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, wynikających z przepisów prawa, w szczególności przepisów podatkowych i rachunkowych

do momentu wygaśnięcia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, które uzasadniały przetwarzanie danych osobowych

 

analiza ruchu na stronie Sklepu Internetowego

adres IP

Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj.

przetwarzanie w celu realizacji

prawnie uzasadnionego interesu Administratora polegającego na analizie ruchu Klientów na stronie Sklepu.

przez 6 miesięcy od zgromadzenia danych lub do momentu wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych

 

marketing bezpośredni towarów i usług własnych, w tym remarketing

imię, nazwisko, firma, adres korespondencyjny, adres e-mail, nr telefonu, adres IP, informacje zapisane w plikach cookie, lokalizacja, historia zamówień

Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj.

przetwarzanie w celu realizacji

prawnie uzasadnionego interesu Administratora polegającego na marketingu bezpośrednim usług własnych, w tym remarketingu

do momentu wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych lub ustalenia, że Pana/Pani dane się zdezaktualizowały

 

 

 

Wraz ze Współadministratorem 1 przetwarzamy Twoje następujące dane osobowe:

Cel

Dane osobowe

Podstawa prawna przetwarzania

Czas przechowywania danych

udostępnianie treści dotyczącej Towarów na Twoim profilu w serwisie Facebook

Twój identyfikator w serwisie Facebook (zazwyczaj jest to imię i nazwisko), wizerunek

art. 6 ust. 1 lit. f) RODO tj. przetwarzanie w celu realizacji naszego prawnie uzasadnionego interesu, polegającego na udostępnianiu treści dotyczącej Towarów w profilu Facebook

Przetwarzamy Twoje dane do momentu wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. Współadministrator 1 może we własnym zakresie inaczej regulować tę kwestię. Informacje znajdziesz na stronie: na stronie: https://pl-pl.facebook.com/privacy/explanation

 

Wraz ze Współadministratorem 2 przetwarzamy Twoje następujące dane osobowe:

Cel

Dane osobowe

Podstawa prawna przetwarzania

Czas przechowywania danych

udostępnianie treści dotyczącej Towarów na Twoim profilu w serwisie Instagram

Twój identyfikator w serwisie Instagram (zazwyczaj jest to imię i nazwisko), wizerunek

art. 6 ust. 1 lit. f) RODO tj. przetwarzanie w celu realizacji naszego prawnie uzasadnionego interesu, polegającego na udostępnianiu treści dotyczącej Towarów w profilu Instagram

Przetwarzamy Twoje dane do momentu wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. Współadministrator 2 może we własnym zakresie inaczej regulować tę kwestię. Informacje znajdziesz na stronie: na stronie: https://pl-pl.facebook.com/help/instagram/155833707900388.

 

Wraz ze Współadministratorem 3 przetwarzamy Twoje następujące dane osobowe:

Cel

Dane osobowe

Podstawa prawna przetwarzania

Czas przechowywania danych

udostępnianie treści dotyczącej Towarów na Twoim profilu w serwisie Pinterest

Twój identyfikator w serwisie Pinterest (zazwyczaj jest to imię i nazwisko), wizerunek

art. 6 ust. 1 lit. f) RODO tj. przetwarzanie w celu realizacji naszego prawnie uzasadnionego interesu, polegającego na udostępnianiu treści dotyczącej Towarów w profilu Pineterst

Przetwarzamy Twoje dane do momentu wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. Współadministrator 3 może we własnym zakresie inaczej regulować tę kwestię. Informacje znajdziesz na stronie: na stronie: https://about.pinterest.com/pl/privacy-policy

Wraz ze Współadministratorem 4 przetwarzamy Twoje następujące dane osobowe:

Cel

Dane osobowe

Podstawa prawna przetwarzania

Czas przechowywania danych

udostępnianie treści dotyczącej Towarów na Twoim profilu w serwisie Google

Twój identyfikator w serwisie Pinterest (zazwyczaj jest to imię i nazwisko), wizerunek

art. 6 ust. 1 lit. f) RODO tj. przetwarzanie w celu realizacji naszego prawnie uzasadnionego interesu, polegającego na udostępnianiu treści dotyczącej Towarów w profilu Google

Przetwarzamy Twoje dane do momentu wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. Współadministrator 4 może we własnym zakresie inaczej regulować tę kwestię. Informacje znajdziesz na stronie: na stronie: https://policies.google.com/privacy?gl=PL&hl=pl.

 Dobrowolność podania danych osobowych

Podanie przez Ciebie wymaganych danych osobowych jest dobrowolne ale stanowi warunek świadczenia przez nas usług na Twoją rzecz (np. założenia konta).

Odbiorcy danych osobowych

Aktualną listę podmiotów, którym ujawniamy Twoje dane osobowe możesz znaleźć tutaj

Kategorie przetwarzanych danych osobowych, kwestie dobrowolności podania danych osobowych oraz czasu przetwarzania danych osobowych u Współadministratora 1 reguluje sam Współadministrator 1. Informacje znajdziesz na stronie: na stronie: https://pl-pl.facebook.com/privacy/explanation.

Kategorie przetwarzanych danych osobowych, kwestie dobrowolności podania danych osobowych oraz czasu przetwarzania danych osobowych u Współadministratora 2 reguluje sam Współadministrator 2. Informacje znajdziesz na stronie: na stronie: https://pl-pl.facebook.com/help/instagram/155833707900388.

Kategorie przetwarzanych danych osobowych, kwestie dobrowolności podania danych osobowych oraz czasu przetwarzania danych osobowych u Współadministratora 3 reguluje sam Współadministrator 3. Informacje znajdziesz na stronie: na stronie: https://about.pinterest.com/pl/privacy-policy.

Kategorie przetwarzanych danych osobowych, kwestie dobrowolności podania danych osobowych oraz czasu przetwarzania danych osobowych u Współadministratora 4 reguluje sam Współadministrator 4. Informacje znajdziesz na stronie: na stronie: https://policies.google.com/privacy?gl=PL&hl=pl.

 Zautomatyzowane podejmowanie decyzji (w tym profilowanie)

Twoje dane osobowe nie będą wykorzystywane do profilowania lub do zautomatyzowanego podejmowania wobec Ciebie jakichkolwiek decyzji.

Czy będziemy przekazywać Twoje dane osobowe poza EOG lub do organizacji międzynarodowej?

W celu korzystania z narzędzi Facebooka, służącego do popularyzacji Sklepu Internetowego, Twoje dane osobowe mogą być przekazywane do Stanów Zjednoczonych, gdzie znajdują się serwery Facebook Inc.

Facebook Inc. figuruje w wykazie podmiotów uczestniczących w programie Tarczy Prywatności (link:https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active), w związku z czym ochrona danych osobowych jest adekwatna w stosunku do regulacji obowiązujących w Unii Europejskiej, zgodnie z Decyzją wykonawczą Komisji (UE) 2016/1250 z dnia 12 lipca 2016 r. w sprawie adekwatności ochrony zapewnianej przez Tarczę Prywatności UE-USA (link: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016D1250&from=EN).

 W celu korzystania z narzędzi Google, służących do tworzenia statystyk  oraz działań marketingowych i remarketingowych Google oraz do popularyzacji Sklepu Internetowego, Twoje dane osobowe mogą być przekazywane do Stanów Zjednoczonych, gdzie znajdują się serwery Google.

Google LLC figuruje w wykazie podmiotów uczestniczących w programie Tarczy Prywatności (link:https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active), w związku z czym ochrona danych osobowych jest adekwatna w stosunku do regulacji obowiązujących w Unii Europejskiej, zgodnie z Decyzją wykonawczą Komisji (UE) 2016/1250 z dnia 12 lipca 2016 r. w sprawie adekwatności ochrony zapewnianej przez Tarczę Prywatności UE-USA (link: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016D1250&from=EN).

W celu korzystania z narzędzi Instagram.com, służącego do popularyzacji Sklepu Internetowego, Twoje dane osobowe mogą być przekazywane do Stanów Zjednoczonych, gdzie znajdują się serwery Instagram.com.

Właściciel Instagram. Com tj. Facebook Inc. figuruje w wykazie podmiotów uczestniczących w programie Tarczy Prywatności (link:https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active), w związku z czym ochrona danych osobowych jest adekwatna w stosunku do regulacji obowiązujących w Unii Europejskiej, zgodnie z Decyzją wykonawczą Komisji (UE) 2016/1250 z dnia 12 lipca 2016 r. w sprawie adekwatności ochrony zapewnianej przez Tarczę Prywatności UE-USA (link: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016D1250&from=EN)

W celu korzystania z narzędzi Pinterst Inc., służącego do popularyzacji Sklepu Internetowego, Twoje dane osobowe mogą być przekazywane do Stanów Zjednoczonych, gdzie znajdują się serwery Pinterest.Inc

Pinterest.Inc figuruje w wykazie podmiotów uczestniczących w programie Tarczy Prywatności (link:https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt00000008VVzAAM&status=Active), w związku z czym ochrona danych osobowych jest adekwatna w stosunku do regulacji obowiązujących w Unii Europejskiej, zgodnie z Decyzją wykonawczą Komisji (UE) 2016/1250 z dnia 12 lipca 2016 r. w sprawie adekwatności ochrony zapewnianej przez Tarczę Prywatności UE-USA (link: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016D1250&from=EN).

Jakie przysługują Ci prawa w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych?

Na podstawie RODO masz prawo do:

·        żądania dostępu do swoich danych osobowych

·        żądania sprostowania swoich danych osobowych

·        żądania usunięcia swoich danych osobowych

·        żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych

·        wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych

·        żądania przenoszenia danych osobowych

Prawa o których mowa powyżej, możesz u Administratora realizować w kształcie i na zasadach określonych poniżej. Realizacja powyższych praw czy innych uprawnień u Współadministratora 1, Współadministartora 2, Współadministratora 3 oraz Współadministratora 4 odbywa się na zasadach określonych odpowiednio przez Współadministratora 1, Współadministratora 2, Współadministratora 3 oraz Współadministartora 4. Informacje dotyczące realizacji praw i innych uprawnień znajdziesz odpowiednio na stronach u:

Współadministratora 1: https://pl-pl.facebook.com/privacy/explanation/

Współadministratora 2: https://pl-pl.facebook.com/help/instagram/155833707900388.

Współadministratora 3: https://about.pinterest.com/pl/privacy-policy.

Współadministratora 4:https://policies.google.com/privacy?gl=PL&hl=pl. 

W razie zgłoszenia nam któregokolwiek z wymienionych powyższej żądań bez zbędnej zwłoki – a w każdym razie w terminie miesiąca od otrzymania żądania – udzielimy Ci informacji o działaniach podjętych w związku ze zgłoszonym przez Ciebie żądaniem.

W razie potrzeby możemy wydłużyć termin miesięczny o kolejne dwa miesiące z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań.

W każdym wypadku poinformujemy Ciebie w terminie miesiąca od otrzymania żądania o przedłużeniu terminu i podamy Tobie przyczyny opóźnienia.

Prawo dostępu do danych osobowych (art. 15 RODO)

Masz prawo uzyskania informacji czy przetwarzamy Twoje dane osobowe.

Jeżeli przetwarzamy Twoje dane osobowe masz prawo do:

·        dostępu do danych osobowych,

·     uzyskania informacji o celach przetwarzania, kategoriach przetwarzanych danych osobowych, o odbiorcach lub kategoriach odbiorców tych danych, planowanym okresie przechowywania Twoich danych lub o kryteriach ustalania tego okresu, o prawach przysługujących Ci na mocy RODO oraz o prawie wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, o źródle tych danych, o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu oraz o zabezpieczeniach stosowanych w związku z przekazaniem tych danych poza Unię Europejską;

·        uzyskania kopii swoich danych osobowych.

Jeśli chcesz zażądać dostępu do swoich danych osobowych zgłoś swoje żądanie na adres: bok@qiosk.pl.

Prawo do sprostowania danych osobowych (art. 16 RODO)

Jeżeli Twoje dane osobowe są nieprawidłowe masz prawo żądania od nas niezwłocznego sprostowania Twoich danych osobowych. Masz też prawo do żądania uzupełnienia przez nas Twoich danych osobowych.

Jeśli chcesz zażądać sprostowania lub uzupełnienia swoich danych osobowych zgłoś swoje żądanie na adres: bok@qiosk.pl

Prawo do usunięcia danych osobowych, tzw. “prawo do bycia zapomnianym” (art. 17 RODO)

Masz prawo żądania usunięcia swoich danych osobowych, gdy:

·        Twoje dane osobowe przestały być niezbędne do celów, dla których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane;

·        wycofałeś określoną zgodę, w zakresie w jakim dane osobowe były przetwarzane w oparciu o Twoją zgodę;

·        Twoje dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem;

·        wniosłeś/wniosłaś sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, w zakresie w jakim przetwarzanie danych osobowych jest związane z marketingiem bezpośrednim;

·        wniosłeś/wniosłaś sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych w związku z przetwarzaniem niezbędnym dla wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub przetwarzania niezbędnego dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez nas lub stronę trzecią.

Pomimo zgłoszenia żądania usunięcia danych osobowych możemy przetwarzać Twoje dane dalej w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń o czym zostaniesz poinformowany/poinformowana.

Jeśli chcesz zażądać usunięcia swoich danych osobowych zgłoś swoje żądanie na adres: bok@qiosk.pl

Prawo do zgłoszenia żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art. 18 RODO)

Masz prawo do żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych, gdy:

·        kwestionujesz prawidłowość swoich danych osobowych – w takim wypadku ograniczymy przetwarzanie Twoich danych osobowych na czas pozwalający sprawdzić prawidłowość tych danych;

·        przetwarzanie Twoich danych jest niezgodne z prawem, a zamiast usunięcia danych osobowych zażądasz ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych;

·     Twoje dane osobowe przestały być potrzebne do celów przetwarzania, ale są one potrzebne w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony Twoich roszczeń;

·        zgłosiłeś/zgłosiłaś sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych – do czasu stwierdzenia czy nasze prawnie uzasadnione interesy są nadrzędne wobec podstaw wskazanych w Twoim sprzeciwie.

Jeśli chcesz zażądać ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych zgłoś swoje żądanie na adres: bok@qiosk.pl

Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych (art. 21 RODO)

Masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, w związku z:

·     przetwarzaniem niezbędnym dla wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub przetwarzania niezbędnego dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora danych osobowych lub stronę trzecią;

·        przetwarzaniem na potrzeby marketingu bezpośredniego.

Jeśli chcesz zagłosić sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych zgłoś swoje żądanie na adres: bok@qiosk.pl

Prawo do żądania przenoszenia danych osobowych (art. 20 RODO)

Masz prawo otrzymać od nas swoje dane osobowe w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego oraz przesłać je innemu administratorowi danych osobowych.

Standardowo udostępnimy Ci Twoje dane osobowe w formacie CSV. Jeśli wolisz aby dane zostały Ci udostępnione w innym formacie wskaż preferowany format w swoim żądaniu. W miarę możliwości postaramy się udostępnić Ci dane w preferowanym przez Ciebie formacie.

Możesz również zażądać, abyśmy przesłali Twoje dane osobowe bezpośrednio innemu administratorowi (o ile jest to technicznie możliwe).

Jeśli chcesz zażądać przeniesienia swoich danych osobowych zgłoś swoje żądanie na adres: bok@qiosk.pl

Czy możesz cofnąć wyrażoną zgodę na przetwarzanie danych osobowych?

Możesz cofnąć udzieloną zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w dowolnym momencie.

Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przez nas na podstawie Twojej zgody przed jej cofnięciem.

Jeśli chcesz cofnąć zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgłoś swoje żądanie na adres: bok@qiosk.pl

Jeśli chcesz cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu świadczenia usługi newsletter możesz z niego zrezygnować tutaj.

Skarga do organu nadzorczego

Jeżeli sądzisz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy ochrony danych osobowych masz prawo złożenia skargi do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim swojego zwykłego pobytu, swojego miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.

W Polsce organem nadzorczym w rozumieniu RODO jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, który z dniem 25 maja 2018 roku zastąpił GIODO.

Więcej informacji znajdziesz tutaj.

 Pliki „cookies”

Informacje ogólne

Podczas przeglądania stron internetowych sklepu internetowego są używane pliki "cookies", zwane dalej Cookies, czyli niewielkie informacje tekstowe, które są zapisywane w Twoim urządzeniu końcowym w związku z korzystaniem ze sklepu internetowego. Ich stosowanie ma na celu poprawne działanie stron internetowych sklepu internetowego.

Pliki te pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Ciebie i dostosować Sklep Internetowy indywidualnie do Twoich potrzeb.

Pliki Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu oraz przypisaną wartość.

Bezpieczeństwo

Stosowane przez nas pliki Cookies są bezpieczne dla Twoich urządzeń. W szczególności nie jest możliwe przedostanie się do Twoich urządzeń poprzez pliki Cookies wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego.

Rodzaje plików Cookies

Stosujemy dwa rodzaje plików Cookies:

  • Cookies sesyjne: są przechowywane na Twoim urządzeniu i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci Twojego urządzenia. Mechanizm Cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Twojego urządzenia.
  • Cookies trwałe: są przechowywane na Twoim urządzeniu i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie urządzenia nie powoduje ich usunięcia z Twojego urządzenia. Mechanizm Cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Twojego urządzenia.

Cele

Wykorzystujemy także pliki Cookies podmiotów zewnętrznych w następujących celach:

  • konfiguracji sklepu internetowego;
  • prezentacji Świadectwa Zgodności, za pośrednictwem serwisu internetowego solidnyregulamin.pl, którego administratorem jest APM Poniatowska-Maj Kancelaria Prawna sp. k., z siedzibą w Gdańsku, Polityka Prywatności dostępna jest pod następującym linkiem: - http://solidnyregulamin.pl/polityka-prywatnosci/;

·        tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Klienci Sklepu Internetowego korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości za pośrednictwem narzędzi analitycznych Google Analytics, których administratorem jest Google Ireland Ltd. z siedzibą w Irlandii lub Google LLC z siedzibą w USA, Polityka ochrony prywatności Google jest dostępna pod następującym linkiem: https://policies.google.com/privacy?fg=1;

  • popularyzacji Serwisu Internetowego za pomocą serwisu społecznościowego google.com, którego administratorem jest Google Ireland Ltd. z siedzibą w Irlandii, Polityka ochrony prywatności Google jest dostępna pod następującymi linkami: http://www.google.com/intl/pl/policies/privacy/;
  • popularyzacji Sklepu Internetowego za pomocą serwisu społecznościowego Facebook.com, którego administratorem jest Facebook Ireland Ltd. z siedzibą w Irlandii, Polityka ochrony prywatności Facebook jest dostępna pod następującym linkiem: https://www.facebook.com/help/cookies/;
  • popularyzacji Sklepu Internetowego za pomocą serwisu społecznościowego Instagram.com, którego administratorem jest Facebook Ireland Ltd. z siedzibą w Irlandii, Polityka ochrony prywatności Instagram.com dostępna jest pod następującym linkiem: https://pl-pl.facebook.com/help/instagram/155833707900388.
  • popularyzacji Sklepu Internetowego za pomocą serwisu społecznościowego Pinterest.com, którego administratorem jest Pinterest Inc. z siedzibą w USA, Polityka ochrony prywatności Pinterest.com dostępna jest pod następującym linkiem:- https://about.pinterest.com/pl/privacy-policy.

Aby poznać zasady korzystania z Cookies, zalecamy zapoznanie się z politykami prywatności wyżej wskazanych firm.

Cookies mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do Twoich preferencji. W tym celu mogą zostać zachowane informacje o sposobie poruszania się przez Ciebie w sieci lub czasie skorzystania ze strony internetowej.

Aby przeglądać i edytować informacje o Twoich preferencjach, gromadzonych przez sieć reklamową Google, możesz skorzystać z narzędzia zamieszczonego pod linkiem https://www.google.com/ads/preferences/.

Za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi, możesz samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez Cookies do Twojego urządzenia. Ustawienia te możesz zmienić tak, aby blokować automatyczną obsługę Cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu na Twoim urządzeniu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi Cookies dostępne są w ustawieniach Twojego oprogramowania (przeglądarki internetowej).